ไม่ว่าใครก็เป็นนายกได้ "อยากเป็นนายกต้องเรียนอะไร" เรามาดูคำตอบกันเถอะ
2018-10-24 19:47:11

สงสัยกันรึเปล่าว่าถ้าอยากเป็นนายก เราต้องตั้งใจเรียนด้านไหน ศึกษาอะไรบ้าง แต่บอกเลยว่าไม่ว่าใครก็เป็นนายกได้!? "อยากเป็นนายกต้องเรียนอะไร" เรามาดูคำตอบกันเถอะ

istock-1018272454

จำกันได้ไหมตอนเด็กๆ ตอนที่คุณครูถามว่า โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร เราเชื่อว่าคำตอบที่อยากเป็นนายกมากมายอย่างแน่นอน เพราะว่าในสมัยเด็กๆ นั้นนายกรัฐมนตรีคงเป็นอะไรที่ดูเท่มากๆ เพราะเป็นตัวแทนของประเทศที่คอยดูแลและจัดระบบบ้านเมือง และทำให้ประชาชนที่ไว้ใจเลือกเรามีความสุข มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งใครที่ยังอยากทำตามความฝันของตัวเองในตอนเด็ก ที่อยากเป็นนายกอยู่แล้วล่ะก็ Sanook! Campus เราก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นนายกรัฐมนตรีมาฝากเพื่อนๆ กัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

istock-1000941340

มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๑๖๐

 1. รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
 5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
 7. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
 8. ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

ประวัติการศึกษาของ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

istock-1017703070

ชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20)

 • พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 17
 • พ.ศ. 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2537 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม (ภาพเขียน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู
 • พ.ศ. 2548 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2557 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรหาร ศิลปอาชา (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21)

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา)

ชวลิต ยงใจยุทธ (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22)

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ทักษิณ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23)

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี สาขากระบวนการยุติธรรม
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต สาขากระบวนการยุติธรรม
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25)

 • ระดับอุดมศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26)

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27)

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (philosophy, politics and economics, PPE) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28)

 • ปริญญาตรี ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาวรุ่น 21)
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต

ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29)

 • พ.ศ. 2519 หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
 • พ.ศ. 2524 หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
 • พ.ศ. 2528 หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

ซึ่งนั่นแปลว่าการเป็น นายกรัฐมนตรี ต้องจบ ป.ตรี ในสาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดสาขานั่นเอง ถ้าอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีตามความฝันของตัวเองก็ต้องพยายามกันหน่อยแล้วแหละ โอกาสเปิดกว้างแต่ต้องมีจุดยืนที่แน่นอนในการคาดหวังการเป็นนายกรัฐมนตรีก็พอแล้ว